Försäkringsvillkor

Informationen på denna sida är endast en kortfattad översikt av försäkringens omfattning/villkor och utgör inte det fullständiga försäkringsvillkoret. Fullständig information om försäkringsprodukten hittar du genom att klicka på knappen här nedan.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Allriskförsäkring för klockor och smycken. Försäkringen gäller vid stöld, förlust eller skada på det försäkrade objektet som uppstår genom plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkringen kan tecknas av fysisk person som vid köptillfället fyllt 18 år, är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige. Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till det försäkrade objektet.

R

Vad ingår i försäkringen?

Högsta ersättningsbelopp för det försäkrade objektet framgår av försäkringsbeviset.

Vid förlust eller totalskada

 • Vid förlust eller totalskada ersätts objektet med ett nytt likvärdigt objekt till ett pris motsvarande högsta försäkringsbeloppet.
  Ett skadat objekt ska i första hand repareras.
 • Har butiken gjort bedömningen att ett försäkrat objekt är totalskadat, men kan repareras till en kostnad överstigande 75% av försäkringsbeloppet, kan den försäkrade välja att få objektet reparerat förutsatt att den försäkrade betalar mellanskilllnaden från 75% av försäkringsbeloppet upp till den totala reparationskostnaden, med avdrag för självrisk.
 • För klocka med påmonterad länk lämnas ersättning vid totalskada endast för den del som inte går att reparera.
 • För smycken som säljs i par, t.ex. örhängen, lämnas endast ersättning för den del av objektet som förlorats eller totalskadats.

 Självrisk

 • Vid reparationsskada gäller försäkringen med en självrisk på 10% av reparationskostnaden, dock lägst 100 SEK. Inträffar inom 12 månader ytterligare förlust eller totalskada, räknat från dagen för första skadan eller förlusten, gäller försäkringen med en självrisk på dubbel självrisk.
 • Vid förlust eller totalskada gäller försäkringen med en självrisk på 10% av försäkringsbeloppet, dock lägst 100 SEK. Inträffar inom 12 månader ytterligare förlust eller totalskada gäller försäkringen med en självrisk på 25%.
 • Efter 12 skadefria månader i följd återgår självrisken till den normala igen.
 • Hela självrisken ska betalas direkt till butiken.
Q

Vad ingår inte i försäkringen?

 • Försäkringen gäller enbart för klockor och smycken. Övriga objekt är undantagna från denna försäkrning.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Ersättning lämnas bl.a. inte för:

 • Slitage, repor och märken utan väsentlig inverkan på funktionen/användbarheten.
 • Om skada kan ersättas av garanti.
 • Skadehändelse då objektet varit överlämnat till annan för försäljning/belåning eller varit överlämnat till annan än butiken för reparation, bearbetning, värdering eller rengöring.
 • Kontant ersättning lämnas ej.
 • Skadehändelse som ersatts av annan försäkring.
 • Kostnad för översyn (rengöring) av objektet som inte orsakats av en ersättningsbar skada.
 • Fuktskador på vattentätt objekt om inte regelbunden tryckprovning har gjorts.
 • Skada som uppkommit då service eller underhåll ej genomförts i enlighet med bruksanvisningen eller rekommendation från respektive tillverkare.

Var gäller försäkringen?

 • Försäkringen gäller i hela världen.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

 • Försäkringen gäller från inköpsdatum. Försäkringen förnyas med en försäkringstid om ett år i taget.
 • Försäkringen ska vara betald för att gälla.

Garantifonden

Europeiska ERV är en filial till det danska försäkringsbolaget Europæiske ERV. Danska försäkringsbolag omfattas av den danska Garantifonden som skyddar kunder om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs. Garantifonden betalar endast ut ersättning till personer som är permanent bosatta i Danmark. Som kund hos Europeiska ERV har du dock samma skydd som alla andra kunder har hos försäkringsbolag på den svenska marknaden.

Vilka är mina skyldigheter?

 • Kvitto, giltigt garanti- och försäkringsbevis ska uppvisas vid skadeanmälan. Vid stöld eller förlust av försäkrat objekt ska även polisanmälan bifogas skadeanmälan.
 • För att få rätt till full ersättning ska du följa de säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som anges i det fullständiga försäkringsvillkoret.
 • Du ska vara aktsam om det försäkrade objektet och handha detta så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras.
 • Har säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav inte uppfyllts kan ersättningen sättas ned. Avdragets storlek beror på omständigheterns, bl.a. försummelsens art och betydelse för skadan samt värdet på egendomen. Vid allvarlig försummelse sätts ersättningen ned kraftigt och i undantagsfall kan ersättningen helt utebli.

När och hur ska jag betala?

 • Försäkringen är kostnadsfri under en period av sex (6) månader när du köper klocka eller smycke hos SM:UR anslutna butiker.
 • Premien för förnyad försäkring ska vara Söderberg & Partner/ Europeiska ERV tillhanda senast på den i avin angivna dagen. Betalningsfristen är dock alltid minst en månad, från den dag Söderberg & Partner/Europeiska ERV avsände krav på premien.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan när som helst säga upp försäkringen, kontakta Söderberg & Partner Insurance Consulting AB på tel. 08-55 10 55 10 för vidare åtgärd.

Ångerrätt

Om du köper en försäkring över telefon eller via nätet, gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). För försäkringar med en försäkringstid längre än en (1) månad, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar från det att försäkringsavtalet ingicks. Om försäkringstagaren vill utöva sin ångerrätt ska detta meddelas skriftligen till Europeiska ERV innan tidsfristen löper ut. Om försäkringstagaren väljer att utöva sin ångerrätt har Europeiska ERV rätt att kräva betalning för en proportionell premie avseende den tidsperion försäkringen var gällande.

Kontakta oss

E-post
allrisk@soderbergpartners.se

Telefon
08-55 10 55 20

Våra öppettider

Mån – torsdag 09:00 – 16:00

Fredagar: 09:00- 15:15